Czech

 

Charta soucitu

Soucit leží v srdci všech náboženských, etických a duchovních tradic a vyzývá nás, abychom vždy jednali s druhými tak, jak si přejeme, aby i oni jednali s námi. Soucit nás vede k neúnavné práci na zmírnění utrpení našich bližních, k sesazení sebestřednosti z centra naší upnuté pozornosti a vytvoření nedozírného prostoru vědomí, které uznává nedotknutelné a posvátné postavení každé lidské bytosti, dále si váží všech bez výjimek a ke každému přistupuje zcela spravedlivě, se slušností, respektem a rovností.

Je též nezbytné, a to jak ve veřejném, tak soukromém životě, důsledně a empaticky se zdržovat způsobování bolesti. Jakékoliv násilné jednání nebo vyjadřování plynoucí ze zášti, šovinismu nebo vlastní zištnosti vedoucí k ožebračování, vykořisťování nebo upírání základních lidských práv, rozněcování nenávisti pomlouváním ostatních - včetně našich nepřátel - představuje popření naší lidskosti. Uvědomujeme si, že jsme v minulosti nedokázali žít soucitně a že někteří ve jménu náboženství dokonce přispěli ke zvýšení lidského utrpení.

Proto vyzýváme všechny muže a ženy k navráceni soucitu do středobodu morálky a náboženství ~ k přijetí pradávných zásad, že každý výklad písma, který podporuje násilí, nenávist nebo pohrdání, je nelegitimní ~ k úsilí, aby informace předávané mládeži byly přesné a projevovaly úctu k jiným tradicím, náboženstvím a kulturám ~ k podporování pozitivního posilování kulturní a náboženské rozmanitosti ~ k prohlubování zasvěceného empatického cítění s utrpením všech lidských bytostí - včetně těch, které považujeme za své nepřátele.

Naléhavě potřebujeme, aby soucit byl zřetelnou, jasnou a dynamickou silou v našem polarizovaném světě. Soucit může prolomit politické, dogmatické, ideologické a náboženské hranice skrze principy zakořeněné v odhodlanosti k transformaci vlastního sobectví. Soucit ý zrozen z naší hluboké vzájemné závislosti je nezbytný pro lidské vztahy a pro naplnění naší lidskosti. Je to cesta k osvícení, která je nezbytná pro nastolení rovnováhy a vytvoření spravedlivého hospodářského a mírumilovného globálního společenství.

 

 

About Us

 • charter brand transp blue mediumCharter for Compassion provides an umbrella for people to engage in collaborative partnerships worldwide. Our mission is to bring to life the principles articulated in the Charter for Compassion through concrete, practical action in a myriad of sectors.

CONTACT

 • Charter for Compassion
 • PO Box 10787
 • Bainbridge Island, WA 98110
 • twitter
 • facebook1
 • facebook2
 • youtube
 • linked in
 • pinterest
 • instagram
 • tumblr

   

Newsletters

 • Be up to date with our latest news.

Log in