Shtepia e Femijes Shkollor Sarande

Shtepia e Femijes Shkollor Sarande

stema jone

Shtëpia e Fëmijës Sarandë ofron shërbime të përkujdesit shoqëror për fëmijët me probleme sociale të moshës 6 -16 vjeç. Shtëpia e Fëmijës është një person juridik që ushtron veprimtarinë pa qëllime përfitimi. Institucioni ka varësi të dyfishtë nga Shërbimi Social Shtetëror dhe Bashkia Sarandë.
Ky institucion ka si qëllim mirërritjen, kujdesin shëndetësor dhe social për fëmijët, edukimin, arsimimin, trajtimin psiko-social të fëmijëve. Ai krijon kushte dhe karakteristikat e një ambjenti familjar për fëmijët, integrimin e tyre në ambjentin e jashtë institucionit, vendosjen e fëmijëve në mjedisin familjar me përparësi atë të origjinës, në përputhje me politikat sociale të vendit në lidhje me fëmijët me probleme sociale.

The Saranda Shelter provides social care services for children with social challenges aged 6 -16 years. The orphanage is a legal entity that operates without profit. The institution has a close association with the SSS and the Municipality of Saranda. This institution aims at the welfare, health and social care for children, education, education, psycho-social treatment of children. It creates the conditions and characteristics of a family environment for children, their integration into the environment outside the institution, placing children in family environment with the advantages of origin, in accordance with the country's social policies regarding children with social problems.

Location: Sarande, Albania

https://www.facebook.com/ShFSr/

About Us

 • charter brand transp blue mediumCharter for Compassion provides an umbrella for people to engage in collaborative partnerships worldwide. Our mission is to bring to life the principles articulated in the Charter for Compassion through concrete, practical action in a myriad of sectors.

CONTACT

 • Charter for Compassion
 • PO Box 10787
 • Bainbridge Island, WA 98110
 • twitter
 • facebook1
 • facebook2
 • youtube
 • linked in
 • pinterest
 • instagram
 • tumblr

   

Newsletters

 • Be up to date with our latest news.

Log in