Skip to main content

Charter for Compassion in Translation

Czech Translation

Charta soucitu

Soucit leží v srdci všech náboženských, etických a duchovních tradic a vyzývá nás, abychom vždy jednali s druhými tak, jak si přejeme, aby i oni jednali s námi. Soucit nás vede k neúnavné práci na zmírnění utrpení našich bližních, k sesazení sebestřednosti z centra naší upnuté pozornosti a vytvoření nedozírného prostoru vědomí, které uznává nedotknutelné a posvátné postavení každé lidské bytosti, dále si váží všech bez výjimek a ke každému přistupuje zcela spravedlivě, se slušností, respektem a rovností.

Je též nezbytné, a to jak ve veřejném, tak soukromém životě, důsledně a empaticky se zdržovat způsobování bolesti. Jakékoliv násilné jednání nebo vyjadřování plynoucí ze zášti, šovinismu nebo vlastní zištnosti vedoucí k ožebračování, vykořisťování nebo upírání základních lidských práv, rozněcování nenávisti pomlouváním ostatních - včetně našich nepřátel - představuje popření naší lidskosti. Uvědomujeme si, že jsme v minulosti nedokázali žít soucitně a že někteří ve jménu náboženství dokonce přispěli ke zvýšení lidského utrpení.

Proto vyzýváme všechny muže a ženy k navráceni soucitu do středobodu morálky a náboženství ~ k přijetí pradávných zásad, že každý výklad písma, který podporuje násilí, nenávist nebo pohrdání, je nelegitimní ~ k úsilí, aby informace předávané mládeži byly přesné a projevovaly úctu k jiným tradicím, náboženstvím a kulturám ~ k podporování pozitivního posilování kulturní a náboženské rozmanitosti ~ k prohlubování zasvěceného empatického cítění s utrpením všech lidských bytostí - včetně těch, které považujeme za své nepřátele.

Naléhavě potřebujeme, aby soucit byl zřetelnou, jasnou a dynamickou silou v našem polarizovaném světě. Soucit může prolomit politické, dogmatické, ideologické a náboženské hranice skrze principy zakořeněné v odhodlanosti k transformaci vlastního sobectví. Soucit ý zrozen z naší hluboké vzájemné závislosti je nezbytný pro lidské vztahy a pro naplnění naší lidskosti. Je to cesta k osvícení, která je nezbytná pro nastolení rovnováhy a vytvoření spravedlivého hospodářského a mírumilovného globálního společenství.

 


 

←  Go back                                                  Next page

MENU CLOSE